Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (2023)

Homepage > Trier

(Video) Bezienswaardigheden in Trier: De Oudste Stad van Duitsland

Oudste stad in Duitsland

Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (1)De oudste stad van Duitsland, Trier is gelegen in een verwijding van het Moezeldal omringd door de heuvels van de Eifel en de Hünsruck. Trier trekt jaarlijks veel bezoekers en niet alleen vanwege de vele intact gebleven bouwwerken uit de Romeinse tijd maar ook om vele andere beschermende monumenten, vroeg christelijke heiligdommen en kunstschatten uit de klassieke oudheid. Vele monumenten staan op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het aanbod van kunst en cultuur is enorm in Trier. Naast alle historische bezienswaardigheden heeft de stad nog meer te bieden. Trier heeft namelijk meerdere gezichten. Ook al is de stad meer dan 2000 jaar oud, met zijn hogeschool en universiteit is een levendige en leefbare plaats waar veel jongeren wonen. Een indrukwekkende geschiedenis gaat hier hand en hand met een eigentijds heden. Een groot en gezellig winkelaanbod is er voor de shoppers. Tussendoor of na afloop is het goed toeven in één van de vele cafés, bistro’s en lunchrooms die Trier rijk is. In de avond en nacht zijn er dan ook nog trendy clubs met een aanbod van moderne muziek en andere vormen van entertainment. Natuurlijk is de invloed van de Moezelwijnen ook in Trier merkbaar. Naast proeflokalen en wijnkelders kent de stad veel goede restaurants waar de regionale wijnen in combinatie met culinaire hoogstandjes geschonken worden. Het is duidelijk dat Trier voor jong en oud van alles te bieden heeft.

Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (2)

De geschiedenis van Trier begint officieel in 16 voor Christus. In dat jaar vallen de Romeinen het land binnen wat tot dan toe onder Keltische heerschappij was en stichtten een nederzetting met als naam Augusta Treverorum, het vroege Trier. Meedogenloos vernietigde de Romeinen de hoogontwikkelde Keltische cultuur en vestigen zich op meer plaatsen die later zouden uitgroeien tot steden met als namen, Confluentes (Koblenz), Bonna (Bonn), en Colonia Agrippina (Keulen). De Romeinen demonstreerden hun onbetwiste macht door het maken van nooit eerder geziene bouwwerken al: thermen, badhuizen, amfitheaters, villa’s, markten en straten. De naam Trier zoals de stad later zal worden genoemd is afgeleid van de Keltische stam die hier woonde, de Treveri. Deze Kelten hadden zich in het gebied gevestigd rond 400 voor Christus. Een legende zegt dat de stad nog veel ouder moet zijn. Op de gevel van het Rotes Haus op de Markt staat in het Latijns het volgende opschrift “Voordat Rome gesticht werd bestond Trier al 1300 jaar”, maar of dit waar is. De ligging van Trier verklaart voor een deel haar belangrijke status. Het lag op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen naar steden als Parijs en Keulen. Voor de aanvoer van goederen en legers aan de Rijn werd Trier zo een onmiskenbare schakel. Trier ontwikkelde zich in 100 jaar van kleine garnizoensplaats tot een druk handelscentrum.

(Video) Trier en Saarburg

Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (3)

Als handelsstad kwam het tot grote bloei wat rijkdom met zich meebracht. De stad groeide snel, er werd een brug over de Moezel gebouwd net als een amfitheater een renbaan en een forum. De rol van Trier als Romeins bestuurlijk centrum van het grote gebied tussen Rijn en tot aan de Atlantische oceaan werd ook na de verwoesting en inneming in het jaar 275 door Germanen en Franken door gezet. Dit gebeurde na de herovering van de stad door Keizer Diocletianus. Trier werd uitgeroepen tot hoofdstad westelijke deel van het grote Romeinse rijk en gold als grootste stad ten noorden van de Alpen. Bouwwerken uit die tijd zijn de stadspoort Porta Nigra, de Basilica, badcomplex de Kaiserthermen, de Römerbrucke over de Moezel, Barbarathermen. In de 4e eeuw werd de stad de residentie voor 6 Romeinse keizers waaronder keizer Constantijn de Grote. Een versterking van de stad volgde door deze te ommuren. De Porta Nigra werd een onderdeel van het verdedigingswerk en werd opgenomen in de muur om de stad. Trier werd het tweede Rome genoemd. Gezien de vele bouwwerken uit die tijd die er vandaag de dag nog zijn is deze benaming niet onterecht. De dreiging van de Germaanse volkeren bleef en werd groter . In 475 viel de stad in handen van de Franken en werd grotendeels verwoest. Het Romeinse rijk kwam ten val en de stad hoorde nu bij Lotharingen wat onderdeel was van het grote Frankische rijk, het latere Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.

Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (4)

Een nieuwe fase van historische betekenis brak aan. In deze periode begint de grootse tijd van de stichtingen van kerken en kloosters. Trier was de hoofdstad van een belangrijke en grote kerkprovincie. Het was de tijd dat bisschoppen die tevens keurvorst waren er het voor het zeggen hadden. De Luxemburgse aartsbisschop Balduin ( 1307-1354) had veel invloed en heeft veel aan de ontwikkeling van de toenmalige stad en regio bijgedragen. Zo ontstond in de 13e eeuw de Liebfrauenkirche, een van de eerste gotische kerkgebouwen in het Duitse rijk. De stad krijgt eigen stadsrecht, zegel en zelfbestuur waarmee het naar onafhankelijkheid streeft. De universiteit die in 1473 wordt geopend is een kenmerk daarvan. Vanaf de middeleeuwen tot aan de nieuwe tijd (ca. 600 tot 1800) werd Trier geleid door bisschoppen. De kerkelijke macht heeft duidelijk de ontwikkeling van de stad beïnvloed tot wat het nu nog is. Net als veel andere Duitse steden kreeg ook Trier het zwaar te voorduren tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Veel historische gebouwen werden zwaar beschadigd of verwoest. Gelukkig is veel weer opgebouwd en hersteld. Het markante gebouw de Steipe op de markt werd in 1944 door bommen verwoest. Het huidige gebouw is een vakkundige reconstructie van het origineel. De stad kende tussen 1839 en midden jaren zestig van de vorige eeuw een industriële ontwikkeling. Dit kwam tot stand door de aanleg van spoorwegverbindingen en vaarwegen en de kanalisatie van de Moezel. Hierdoor werd de rivier geschikt voor scheepvaart met grotere schepen. Het gevolg was de ontwikkeling van een moderne industriehaven wat Trier maakt tot een centrum van handel en industrie.

(Video) DUITSLAND Een wandeling door Trier

Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (5)

Tegenwoordig is Trier een levendige universiteit en winkelstad. Door de talrijke historische monumenten is de stad een grote trekpleister voor toeristen. Het aantrekkelijke centrum van de stad heeft de meeste oude bezienswaardigheden en musea. Naast de vele historische bouwwerken bezit de stad veel winkels en restaurants. De markt en de drie grote straten vormen een uitgebreid voetgangersgebied. Met veel terrasjes. De stad verkennen gaat het beste door dit al wandelend te doen. Ook rijdt er een toeristen treintje vanaf de markt langs veel bezienswaardigheden.


Bezienswaardig in Trier

 • Porta Nigra

  Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (7)De Porta Nigra (Zwarte Poort) is het waarmerk van de stad Trier. De Romeinse stadspoort dateert uit de 2e eeuw en is opgebouwd uit zandsteenblokken. >> Porta Nigra

 • Hauptmarkt

  Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (8) De Hauptmarkt was het centrum van het middeleeuwse Trier met de aangrenzende Steipe, de representatie zaal van de raad van de stad en ook de stadskerk St.Gangolf. De kerk is door huizen en marktkramen ingesloten, maar is aan de zuidzijde van de markt via een barokpoort tebereiken. De centrale ligging van de markt wordt duidelijk door zes straten in alle windrichtingen, o.a. naar de Dom van Trier en naar de voormalige jodenwijk. >> Hauptmarkt

 • Dom st.Peter

  Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (9)De bisschopskerk staat op het grondstuk van een voormalig paleis uit de tijd van keizer Konstantijn. Na de verwoestingen in de 5e en 9e eeuw werd de uit de 4e eeuw behouden gebleven kern met de kruisgang en het west- en oostkoor uitgebreid. De Dom van vandaag met zijn drie crypten, kruisgang, schatkamer en Heilige-Rokkapel vertegenwoordigt architectuur en kunst over een periode van meer dan 1650 jaar. >> Dom st. Peter

  (Video) Den Haag met zijn prachtige architectuur. #Den Haag #Nederland

 • Basilica

  Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (10)De rond 310 gebouwde Basilika (Aula Palatina) was in de Romeinse tijd in gebruik als troonzaal van keizer Konstantijn, in de Middeleeuwen als burcht van aartsbisschoppen en keurvorsten van de keurstaat Trier en is thans de kerk van de evangelische gemeente. >> Basilica

 • Ook de moeite waard:

  Trier biedt veel, om alles te zien heeft u aan een dag niet genoeg. Simeonstift, ten westen van de poort. Vroeger (1034) klooster, thans het stadsmuseum. Paleis van de keurvorsten, barok paleis met mooie tuin, Kaiserthermen, van dit Romeinse badhuis staan nog de muren van het warme bad en de grote kelder die verwarming herbergde overeind. Amfitheather, net buiten het centrum ligt deze arena, gebouwd voor gladiatoren en dierengevechten. Rheinisches-Landesmuseum, bijzondere vondsten uit de Romeinse tijd, o.a. grafmonumenten en mozaïeken

 • Trier Bezienswaardigheden Toerisme Informatie (11)
(Video) TRIER : DUITSLAND

Videos

1. FLORIDA - TRAVEL Vlog Ultieme CAMPER RONDREIS - Alle bezienswaardigheden in 4K + Drone - Nederlands
(Wout of the World)
2. Top 10 tips stedentrip Parijs!
(Ruud Couwenhoven)
3. Als toeristische organisatie meer bereiken met RouteYou
(RouteYou)
4. Weekendje in Bremen - bezienswaardigheden gids
(Gezin op Reis)
5. TOERISTISCHE PROMOTIEFILM VOOR GEMEENTE ZULTE 2014
(GemeentebestuurZulte)
6. Den Haag - VVV
(This is The Hague)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 01/09/2023

Views: 5816

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.